V.P.V.A. - Reglement Rondzendverkeer

Algemene bepalingen rondzendverkeer.

Artikel 1.
De vereniging (V.P.V.A.) onderhoudt een rondzendverkeer waaraan uitsluitend leden van genoemde vereniging kunnen deelnemen die in Almere woonachtig zijn.

Artikel 2.
Aan het hoofd van het rondzendverkeer staat de commissaris rondzendverkeer, die door het bestuur uit haar midden wordt benoemd, c.q. ontheven.
De commissaris rondzendverkeer is belast met het beheer van het rondzendverkeer en is verantwoordelijk voor de gelden die onder zijn berusting zijn.
Op aanwijzing van het bestuur onderhoudt hij een bank- en/of girorekening ten behoeve van het rondzendverkeer.
Het is hem slechts geoorloofd een bedrag in contanten te hebben tot maximaal vijfentwintig EURO; het meerdere dient te worden gestort op de daarvoor bestemde bank- of girorekening, voorkomend op de circulatielijst.
De controle van de financiën is opgedragen aan de commissie als bedoeld in artikel 15.4 van de statuten.
De commissaris rondzendverkeer houdt het bestuur op de hoogte van de gang van zaken, en brengt tijdens de Algemene Ledenvergadering, de Jaarvergadering, verslag uit over het afgelopen kalenderjaar.
Het seizoen van het rondzendverkeer loopt van 1 september van het ene jaar tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

Artikel 3.
De commissaris rondzendverkeer kan in overleg met het bestuur één of meerdere leden van de vereniging benoemen tot sectiehoofd, c.q. ontheffen uit deze funktie.
Het aantal sectiehoofden is afhankelijk van het ledental van de vereniging en de spreiding van de leden over de wijken in Almere.

Artikel 4.
De vereniging dient er zorg voor te dragen dat de ingeleverde rondzendboekjes ten huize van de commissaris rondzendverkeer, de sectiehoofden en de leden, voldoende zijn verzekerd.

Artikel 5.
Alle artikelen in dit reglement, welke betrekking hebben op rondzendboekjes, gelden ook voor enveloppen met poststukken en ander filatelistisch materiaal.

Artikel 6.
De vereniging is, buiten schuld, nimmer aansprakelijk te stellen voor:

Richtlijnen voor inzenders rondzendverkeer.

Artikel 7.
De commissaris rondzendverkeer neemt de rondzendboekjes van de inzenders in ontvangst en draagt zorg voor de registratie.
Voor opneming in het rondzendverkeer komen alleen die rondzendboekjes in aanmerking, waarvan de kwaliteit van de zegels, de inhoud en de modellen van de rondzendboekjes, de goedkeuring hebben van de commissaris rondzendverkeer. Bij ernstig vermoeden van misbruik, ter beoordeling van de commissaris rondzendverkeer, behoudt deze zich het recht voor de inzending(en) ten behoeve van het rondzendverkeer te weigeren.
Daarna voegt hij naar zijn inzicht, de rondzendboekjes samen tot rondzendingen en distribueert deze aan zijn sectiehoofden.

Artikel 8.
U dient in elk vakje van het rondzendboekje ten hoogste één zegel aan te brengen. Indien een zegel groter is dan één vakje, gebruikt u meerdere vakjes voor dat zegel.
U dient lege bladen of vakjes door middel van een kruis te kenmerken.

Artikel 9.
Gebruikt u plakkers voor het bevestigen van de zegels dan bent u verplicht uitsluitend nieuwe hele plakkers te gebruiken.

Artikel 10.
Rondzendboekjes, waarin de zegels niet naar behoren zijn aangebracht, kunnen worden geweigerd voor het rondzendverkeer.

Artikel 11.
Bij iedere zegel dient u het catalogusnummer te vermelden en de door u verlangde prijs, met vermelding van postfris (**), postfris met plakker (*), of gebruikt (O).

Artikel 12.
Bij het aanbrengen van een serie zegels dient u door middel een lijn duidelijk aan te geven dat het een serie betreft. De nummers van de gehele serie vermeldt u boven of onder de zegels en de serieprijs onder de laatste zegel van de serie.
Onder de afzonderlijke zegels van een serie mogen geen aparte prijzen vermeld worden.

Artikel 13.
Op de voorzijde van het rondzendboekje dient u uw lidmaatschapsnummer te vermelden. Het is niet toegestaan uw naam en adres te vermelden. Niet leden van de V.P.V.A. ontvangen een nummer van de commissaris rondzendverkeer.
Ook op de voorzijde dient melding te worden gemaakt van de gebruikte catalogus c.q. catalogi, en een duidelijke omschrijving van de inhoud van het rondzendboekje.

Artikel 14.
U dient alle bladzijden van een rondzendboekje te nummeren en het aantal zegels per bladzijde te vermelden en de totaalwaarde van een bladzijde onderaan te vermelden.

Artikel 15.
De bedragen per bladzijde dienen door u vermeld te worden aan de achterzijde van de omslag van het rondzendboekje in de betreffende kolom en dienen opgeteld te worden.
De totaalwaarde van het rondzendboekje dient u te vermelden op de voorzijde van het rondzendboekje bij "waarde".

Artikel 16.
De rondzendboekjes dienen te worden ingeleverd bij de commissaris rondzendverkeer, die u een ontvangstbevestiging verstrekt.

Artikel 17.
Mochten er zich problemen voordoen met betrekking tot de door u ingezonden rondzendboekjes dan dient u zich uitsluitend tot de commissaris rondzendverkeer te wenden.

Artikel 18.
Nadat door de commissaris rondzendverkeer een rondzendboekje uit het rondzendverkeer is genomen, ontvangt de inzender een afrekening van de uit dat rondzendboekje verkochte zegel(s) of ander filatelistisch materiaal, onder inhouding van:

Indien een inzender nog financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft, kunnen deze in mindering worden gebracht op het hem/haar toekomende bedrag.

Artikel 19.
Inzenders, die geen lid zijn van de V.P.V.A., ontvangen bij inzending een exemplaar van dit reglement.

Artikel 20.
Door de vereniging zullen geen namen en adressen van inzenders aan derden worden verstrekt, tenzij de wet dit vereist.

Richtlijnen voor deelnemers rondzendverkeer.

Artikel 21.
De commissaris rondzendverkeer heeft het recht van eerste keus uit alle rondzendingen en vervolgens de sectiehoofden op het moment, dat de rondzending in hun sectie gaat circuleren.

Artikel 22.
Het sectiehoofd draagt er zorg voor dat de leden, welke deelnemen aan het rondzendverkeer, beurtelings een rondzending als eerste ontvangen.
Iedere deelnemer aan het rondzendverkeer ontvangt aan het begin van het rondzendseizoen (of bij eerste deelname gedurende het seizoen) een handtekeningenlijst, die gedurende dat seizoen gebruikt moet worden door de deelnemer.
Elke rondzending is vergezeld van een circulatielijst. Het sectiehoofd is op ieder moment bevoegd de rondzending te onderbreken, na overleg met de commissaris rondzendverkeer.

Artikel 23.
Iedere deelnemer aan het rondzendverkeer ziet er op toe dat alle rondzendboekjes bij ontvangst van de rondzending aanwezig zijn. Hij/zij controleert of de lege vakjes zijn afgestempeld en er geen bladzijden uit de rondzendboekjes ontbreken, tenzij dit is vermeld.
In geval van onregelmatigheden dient dit aan het sectiehoofd te worden gemeld. De voorganger van het lid, welke een onregelmatigheid constateert, is aansprakelijk voor het bedrag van de eventueel ontbrekende postzegel(s) en/of poststuk(ken).

Artikel 24.
Iedere deelnemer aan het rondzendverkeer is verplicht, elk vakje, waaruit hij/zij een zegel of poststuk verwijdert, te voorzien van een door de vereniging verstrekt nummerstempel.
Op de circulatielijst dient hij/zij met inkt of ballpoint het bedrag in te vullen, dat hij/zij uit elk rondzendboekje heeft gekocht, alsmede de datum van ontvangst en verzending.
Door het plaatsen van het nummerstempel op de circulatielijst waarmerkt hij/zij het bedrag van zijn/haar aankoop.
De deelnemers aan het rondzendverkeer zijn verplicht hun aankoopbedrag binnen 14 (veertien) dagen te storten op de daarvoor bestemde rekening(en) onder vermelding van hun lidnummer en het nummer van de rondzending.
Tevens bestaat de mogelijkheid om aankopen tot vijf EURO contant te voldoen aan het sectiehoofd.

Artikel 25.
Het is ten strengste verboden enig zegel of poststuk in de rondzendboekjes om te ruilen. Wanneer een zodanig feit voldoende bewezen is, zal het lidmaatschap van de vereniging door ontzetting beëindigd worden, onverminderd de verplichting tot restitutie en kans op gerechtelijke strafvervolging.

Artikel 26.
Constateert een deelnemer aan het rondzendverkeer een verandering als bedoeld in artikel 25 (vijfentwintig), dan dient hij/zij onverwijld het desbetreffende sectiehoofd daarvan in kennis te stellen.

Artikel 27.
Een rondzending mag niet langer dan 3 (drie) etmalen behouden worden en dient door de deelnemer aan het rondzendverkeer persoonlijk, of door diens gemachtigde, aan de opvolger te worden overhandigd. Op de volledig ingevulde handtekeningenlijst als bedoeld in artikel 22 (tweeëntwintig) dient de opvolger te tekenen voor ontvangst van de betreffende rondzending. Deze handtekeningenlijst dient door de deelnemers te worden bewaard totdat alle deelnemers door de Commissaris Rondzendverkeer worden geinformeerd dat zij de handtekeningenlijst van het betreffende seizoen mogen vernietigen. Bij afwezigheid van de opvolger dient de rondzending aan de daarop volgende deelnemer te worden overhandigd, etc.

Artikel 28.
Houdt een deelnemer aan het rondzendverkeer de hem/haar overhandigde rondzending langer dan 3 (drie) etmalen onder zijn/haar berusting, zonder toestemming van het sectiehoofd of commissaris rondzendverkeer, dan gaat een boeteclausule in van € 1,25 (één EURO en vijfentwintig cent) per etmaal.
Het herhaald overschrijden van genoemde termijn kan uitsluiting van deelname aan het rondzendverkeer tot gevolg hebben.

Artikel 29.
De deelnemer aan het rondzendverkeer wordt aansprakelijk gesteld voor alle financiële gevolgen als door zijn/haar toedoen een rondzending geheel dan wel gedeeltelijk zoekraakt, voor zover dit niet wordt vergoed door de door de vereniging afgesloten verzekering.

Artikel 30.
Als een deelnemer aan het rondzendverkeer zijn/haar geldelijke verplichting wegens aankoop van zegels of poststukken niet nakomt, dan is het gestelde in artikel 7.d (zeven) van de Statuten van kracht, onverminderd de bevoegdheid de verschuldigde gelden langs gerechtelijke weg in te vorderen.

Artikel 31.
Indien een deelnemer aan het rondzendverkeer zijn/haar deelname aan het rondzendverkeer wenst te beëindigen dient hij/zij dit kenbaar te maken aan het desbetreffende sectiehoofd.

Artikel 32.
Indien een deelnemer aan het rondzendverkeer afwezig is of gedurende een periode geen rondzending wenst te ontvangen dient tijdig het sectiehoofd in kennis gesteld te worden.

Artikel 33.
Wanneer in een rondzendboekje een aantal zegels aan de onder- of bovenzijde door een lijn is verbonden, wat aangeeft dat het een serie betreft, dan mag alleen de gehele serie gekocht worden. Het is niet toegestaan één of meerdere zegels uit een serie te kopen.

Artikel 34.
Het is niet toegestaan, aantekeningen of opmerkingen te plaatsen in de rondzendboekjes. Heeft u op- of aanmerkingen, dan dient u deze schriftelijk te melden aan de commissaris rondzendverkeer, die uw klacht in het bestuur zal behandelen.

Slotbepalingen rondzendverkeer.

Artikel 35.
Iedere inzender en deelnemer aan het rondzendverkeer onderwerpt zich aan dit reglement.

Artikel 36.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, doet de commissaris rondzendverkeer mededeling aan het bestuur en beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2001.

Het origineel is getekend door:

E.G. Boxma, Voorzitter
A.H. de Hoop-Meijer, Secretaris
W. van Schieveen, Penningmeester


© V.P.V.A.