V.P.V.A. - Reglement Veiling

ALGEMEEN.

Artikel 1.
De vereniging organiseert veilingen, waaraan kan worden deelgenomen door de aanwezige leden en donateurs van de vereniging en eventueel aanwezige gasten. Schriftelijke of telefonische biedingen kunnen alleen gedaan worden door leden of donateurs van de vereniging.

Artikel 2.
De organisatie en uitvoering van de veilingen berust bij de Commissaris Veiling.

Artikel 3.
De veilingen worden gehouden tijdens de bijeenkomsten van de vereniging. Publicatie van de te veilen kavels zal zoveel mogelijk geschieden in "De Postzegel Mare" en op de internetpagina van de vereniging.

Artikel 4.
Tijdens de bijeenkomst zijn de dan te veilen kavels ter inzage. Voor nadere bezichtiging van het materiaal dient men zich te wenden tot de Commissaris Veiling.

Artikel 5.
De Commissaris Veiling stelt de veilingkavels samen uit het aangeboden materiaal en kan daarbij naar eigen inzicht materiaal samenvoegen of splitsen.

Artikel 6.
De Commissaris Veiling draagt zorg voor de volgorde, waarin het aangeboden materiaal ter veiling wordt gebracht.

Artikel 7.
De Commissaris Veiling heeft het recht materiaal voor de veiling te weigeren en kavels vr of tijdens een veiling terug te trekken.

INZENDERS.

Artikel 8.
Veilingmateriaal moet worden aangeboden aan de Commissaris Veiling, onder opgave van naam, lidnummer en bank- of girorekeningnummer. Op verzoek kan een ontvangstbevestiging worden verstrekt.

Artikel 9.
De Commissaris Veiling bepaalt, in overleg met de inzender, de inzetprijs.

Artikel 10.
A. De Commissaris Veiling plakt de kavels op de daartoe door de vereniging beschikbaar gestelde kavelbriefjes. Hij vermeldt daarop een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de zegels, met opgave van de cataloguswaarde, eventuele gebreken en andere mededelingen die hij noodzakelijk acht.

B. Bij de omschrijving van zegels of series worden de volgende begrippen gehanteerd:

POSTFRIS aan te duiden als XX
ONGEBRUIKT MET PLAKKER(REST)    aan te duiden als    X
GEBRUIKT / GESTEMPELD aan te duiden als O

Artikel 11.
Van de opbrengst van het verkochte veilingmateriaal wordt 5% in mindering gebracht ten bate van de kas van de vereniging.
De aan inzenders toekomende bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk n maand na de veiling, door de Penningmeester aan de inzenders uitbetaald.

Artikel 12.
Niet verkochte kavels kunnen:
A. na afloop van de veiling in de veilingzaal worden opgehaald bij de Commissaris Veiling, of
B. op kosten van de inzender aan de inzender worden geretourneerd, of
C. op een andere, door de Commissaris Veiling geaccepteerde wijze, worden geretourneerd.
Niet verkochte kavels, die niet op n van bovengenoemde manieren kunnen worden geretourneerd, vervallen twaalf (12) maanden na de laatste veiling waarin zij te koop werden aangeboden, aan de vereniging.

BIEDERS RESP. KOPERS.

Artikel 13.
Biedingen in de zaal geschieden uitsluitend door middel van genummerde kaarten, die aan iedere bezoeker bij binnenkomst worden uitgereikt. Deze kaarten dienen na afloop van de veiling weer ongeschonden te worden ingeleverd.

Artikel 14.
Schriftelijke of telefonische biedingen kunnen worden gericht aan de Commissaris Veiling onder opgave van veilingdatum, kavelnummer en maximum bod. Ongelimiteerde biedingen worden niet in behandeling genomen.
Het is voor leden van de Vereniging ook mogelijk om schriftelijk te bieden door het invullen van een elektronisch biedformulier via de internetpagina van de vereniging; deze bieding moet uiterlijk 24 uur vr aanvang van de veiling zijn ontvangen door de vereniging.
Bij een gelijk bod gaan biedingen uit de zaal boven schriftelijke of telefonische biedingen.

Artikel 15.
Tijdens de veilingen dient men zich te houden aan de door de Commissaris Veiling te geven richtlijnen.

Artikel 16.
De veiling geschiedt bij opbod volgens onderstaand schema:

verhoging per bod
tot 2,50 0,10
van 2,50 tot 5,00 0,25
van 5,00 tot 25,00 0,50
van 25,00 tot 50,00   1,00
boven 50,00 2,50
De Commissaris Veiling kan hiervan afwijken.

Artikel 17.
De hoogstbiedende voor een kavel wordt beschouwd als de koper ervan. Als er verschil van mening bestaat omtrent de hoogstbiedende wordt de kavel opnieuw geveild.

Artikel 18.
Een koper wordt geacht voor zichzelf te kopen en kan zich niet beroepen op een lastgever.

Artikel 19.
De verkoop geschiedt met 5% opgeld ten bate van de kas van de vereniging.
De gekochte kavels dienen onmiddellijk na de veiling te worden afgehaald.
De afgifte van de gekochte kavels geschiedt uitsluitend tegen contante betaling.
Niet afgehaalde kavels kunnen op kosten van de koper aan hem/haar worden verzonden.

KLACHTEN EN GARANTIE.

Artikel 20.
Klachten over gekochte kavels moeten binnen drie kalenderdagen na de veiling bij de Commissaris Veiling worden gemeld; na deze termijn kunnen geen reclames meer worden ingediend.

Artikel 21.
A. Een klacht is alleen gegrond, indien de omschrijving van een kavel niet juist blijkt te zijn. In dat geval kan de koop ongedaan worden gemaakt.
B. Op verzamelingen, restanten en zich in boeken of boekjes bevindende zegels is geen reclame mogelijk.

Artikel 22.
Tenzij anders vermeld, wordt geen garantie gegeven op echtheid van zegels, afstempelingen, tandingen, opdrukken, gom enz. Eventuele keuringskosten komen te allen tijde voor rekening van de koper.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 23.
Iedere inzender en deelnemer aan de veiling onderwerpt zich aan dit reglement.

Artikel 24.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, doet de Commissaris Veiling mededeling aan het Bestuur en beslist het Bestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2000 en gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2015, 17 oktober 2016 en 16 oktober 2017.

Het origineel is getekend door:

E.G. Boxma, Voorzitter
A.H. de Hoop-Meijer, Secretaris
W. van Schieveen, Penningmeester

De wijziging dd 19 oktober 2015 is getekend door:

F.Gijswijt, Vice Voorzitter
J.A.Slokker, Secretaris
D.L.E.Wolthuis, Penningmeester

De wijziging dd 17 oktober 2016 is getekend door:

F.Gijswijt, Vice Voorzitter/Secretaris
J.A.Slokker, Penningmeester
D.L.E.Wolthuis, Zaalpenningmeester

De wijziging dd 16 oktober 2017 is getekend door:

F.Gijswijt, Vice Voorzitter/Secretaris
J.A.Slokker, Penningmeester
D.L.E.Wolthuis, Zaalpenningmeester


© V.P.V.A.