V.P.V.A. - Statuten

Onderstaand stuk is overgeschreven van de oorspronkelijke statuten van de vereniging, welke in minuut verleden en getekend en gewaarmerkt zijn door de in de statuten vermelde notaris. Het overgeschreven stuk heeft geen rechtsgeldige waarde maar is bedoeld om de leden van de vereniging kennis te laten nemen van de inhoud van haar statuten.

VERENIGING.

Heden, twee juli negentienhonderd tweeŽnnegentig, verscheen voor mij, Meester Ria de Jong, kandidaat-notaris, wonende te Almere, hierna te noemen: notaris, als plaatsvervanger van Meester Siepko Carel Trip, notaris ter standplaats Almere: de heer JEAN LOUIS MEIJER, verkoper, wonende (adres verwijderd) te Almere, geboren te Amsterdam op twee oktober negentienhonderd tweeŽnveertig en ongehuwd. De verschenen persoon verklaarde :

NAAM.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam : "VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS ALMERE", verkort aangeduid V.P.V.A..

ZETEL.

Artikel 2.

Zij heeft haar zetel te Almere.

DOEL.

Artikel 3.
 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het postzegelverzamelen in het algemeen en in clubverband in het bijzonder.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. het houden van een maandelijkse verenigingsavond;
  2. het houden van een rondzendverkeer;
  3. het houden van veilingen;
  4. het houden van (dia)-lezingen;
  5. het houden van alle overige haar ten dienste staande evenementen.

LEDEN.

Artikel 4.
 1. Leden worden onderscheiden in:
  1. leden;
  2. leden van verdienste;
  3. ereleden.
 2. Leden kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen, die op de datum van ingang van het verenigingsjaar de leeftijd van tien jaar hebben bereikt.
 3. Leden van verdienste en ereleden zijn zij die als zodanig op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.
 4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

GEZINSLEDEN EN DONATEURS.

Artikel 5.
 1. Gezinsleden kunnen zijn natuurlijke personen, die deel uitmaken van het gezin van een lid, op hetzelfde adres woonachtig zijn als dit lid en de leeftijd van tien jaar hebben bereikt.
 2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen, met een door de algemene ledenvergadering vastgestelde minimum bijdrage.
 3. Gezinsleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING.

Artikel 6.
 1. Een ieder die de leeftijd van tien jaar heeft bereikt en lid wenst te worden kan daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur, dat in beginsel over toelating of afwijzing beslist. Minderjarigen dienen hierbij een machtiging van hun wettelijk vertegenwoordiger te overleggen. Van deze toelating of afwijzing wordt betrokkene per schrijven kennis gegeven.
 2. Bij afwijzing van een verzoek door het bestuur kan betrokkene binnen ťťn maand na datum poststempel van de kennisgeving van afwijzing bij aangetekende brief vorderen dat over het gedane verzoek door de algemene ledenvergadering in diens eerstvolgende algemene ledenvergadering zal worden beslist. Afwijzing is onherroepelijk indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden zich bij schriftelijke stemming hiervoor uitspreekt. Van dit besluit wordt betrokkene zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 7.
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door schriftelijke opzegging door het lid;
  3. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer dit lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beŽindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorig lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzicht uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van reden in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Het bestuur kan hiervan dispensatie verlenen.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEZINSLEDEN EN DONATEURS.

Artikel 8.
 1. De rechten en verplichtingen van gezinsleden en donateurs eindigen bij overlijden, en kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beŽindigd, met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage over het gehele lopende verenigingsjaar die verschuldigd blijft.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

Artikel 9.
 1. De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieŽn worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden betalen geen contributie.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen

RECHTEN GEZINSLEDEN EN DONATEURS.

Artikel 10.

Behalve de overige rechten die aan gezinsleden en donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde activiteiten bij te wonen.

BESTUUR.

Artikel 11.
 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf leden, onder meer:
  1. een voorzitter;
  2. een secretaris;
  3. een penningmeester;
  4. een commissaris veiling;
  5. een commissaris rondzendverkeer.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de meerderjarige leden van de vereniging, voor de tijd van drie jaren, gekozen. De functies worden in onderling overleg verdeeld. Zij treden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster, onmiddellijk na de algemene ledenvergadering waarin in hun vacature is voorzien. De nieuw gekozen bestuursleden treden in functie onmiddellijk na de algemene ledenvergadering waarin zij zijn gekozen.
 3. De algemene ledenvergadering kan besluiten dat ťťn lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING.

Artikel 12.
 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De afgetredene is herkiesbaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 13.
 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur kan uit zijn midden vervangers aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 14.
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidssteling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien wordt de vereniging vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, bij voorkeur door twee leden van het dagelijks bestuur.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 15.
 1. Het verenigingsjaar loopt van ťťn januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN.

Artikel 16.
 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering de jaarvergadering gehouden.
 3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ťťn/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 17.
 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en gezinsleden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging heeft ťťn stem, geschorste leden hebben geen stemrecht. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.

Artikel 18.
 1. De algemene ledenvergadering worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt ťťn der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 19.
 1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid, van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt door loting uitgemaakt wie is gekozen. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ťťn der stemgerechtigden zulks vůůr de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een ťťnstemming besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 20.
 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping gescheidt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het register bedoeld in artikel 4. De oproeping geschiedt niet later dan de zevende dag voor die der vergadering.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 21.
 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan dienen ten minste vijf dagen vůůr de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toe te zenden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan notariŽle akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.

Artikel 22.
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening moet worden teruggestort aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK-, VEILING- EN RONDZENDING-REGLEMENT.

Artikel 23.
 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement, een veiling- en een rondzendreglement vaststellen.
 2. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Waarvan akte, in minuut verleden te Almere, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de mij bekende verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen; na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris.VOOR AFSCHRIFT afgegeven op twee juli negentienhonderd tweeŽnnegentig.


© V.P.V.A.